Mittaus

Qosiumin käyttö on yleensä joko käsin tehtävää mittausta tai automaattista monitorointia. Mittaaminen voi olla esimerkiksi kenttätestejä langattoman verkon suorituskyvyn selvittämiseksi, laboratoriossa tapahtuvaa uuden palvelun toiminnan selvittämistä, verkko-ongelmien vianetsintää, tai vaikka verkkolaitteen suorituskyvyn varmentamista.

Työkalupaletti

Qosium-komponenttien käyttö valitaan tarpeen mukaan. Mittauksissa ei yleensä käytetä muuta kuin Qosium Scopea ja tietenkin Qosium-järjestelmän mittapäitä, Qosium Probeja. Qosium Scope on reaaliaikainen analysaattori, jolla Qosium-mittauksia hallitaan käsin. Qosium Scope aktivoi ja ohjaa Qosium Probeja verkon yli. Oleellisia piirteitä ovat mittausten parametrisointi ja ajo, tulosten keräys sekä visualisointi. Qosium Scope on erinomainen työkalu palvelunlaadun ja palvelukokemuksen täsmämittauksiin. Rajoitetussa ympäristössä ohjaukseen voi käyttää komentorivillä toimivaa Qosium Scope Liteä. Mittaukset voit tehdä missä tahansa verkossa paikallisesti ilman vaatimusta Internet-yhteydestä.

Laajemmissa mittausasetelmissa voi joskus olla tarpeen käyttää myös erillistä tulosjärjestelmää, kuten Qosium Storagea, mutta sen hyödyntäminen on yleisempää automaattisessa monitoroinnissa.

Koska Qosium on passiivinen mittausjärjestelmä, hyödynnetään mittauksissakin yleensä juuri tätä piirrettä, eli mitattavana on usein jokin oikea palvelu/sovellusliikenne. Toisinaan mittauskampanjoissa voi olla tarpeen mitata keinotekoisia liikennevirtoja. Qosiumiakin voi käyttää näin ns. puoliaktiivisesti: luodaan keinotekoista liikennevirtaa jollain tarpeet täyttävällä työkalulla, mutta mitataan palvelunlaatu tarkasti Qosiumilla.

Mittausasetelmat

Qosium Probejen paikat antavat mittaukselle raamit. Palvelunlaadunmittaus kohdistuu aina kahden Proben väliseen verkkopolkuun. Myös yhdessä pisteessä voi mitata, mutta silloin tulosjoukko on huomattavasti rajatumpi.

Yksinkertaisimmillaan palvelunlaadunmittaus voi olla esimerkiksi alla olevan kuvan mukainen. Qosium Probet ovat asennettuna päätelaitteisiin, joten asetelma on päästä päähän -mittaus. Tämä antaa tarkat palvelunlaatutilastot, kuinka mitattava sovellusliikenne/verkkopalvelu kokee verkkopolun. Mitattava liikenne voi yksittäinen liikennevuo tai vaikka usean eri sovellusliikennevuon yhteisliikenne.

Qosium Probe hoitaa lähes kaiken mittaukseen liittyvän varsinaisen laskennan, joten sen on sijaittava paikassa, mitä kautta mitattava liikenne kulkee. Qosium Probea ajetaan yleensä järjestelmäpalveluna tausta-ajossa, joten se on käyttäjälle näkymätön. Mittauksen käyttäjälle näkyvä osa on tässä tapauksessa Qosium Scope, jolla käyttäjä ohjaa mittausta. Se voi sijaita samalla laitteella Proben kanssa tai muualla.

Mittausasetelma voi olla myös monimutkaisempi. Yhden mittauksen sijaan käynnissä voi olla useita yhtäaikaisia mittauksia eri puolilla verkkoa. Aina ei myöskään mitata päästä päähän, vaan joskus mittaus halutaan kohdistaa johonkin selvästi rajatumpaan osaan verkkoa, kuten vaikkapa pelkkään langattomaan osuuteen. Qosium Probe kykenee useaan yhtäaikaiseen mittaukseen, joten tarvitset vain yhden Proben per laite.

Mitattavalta liikenteeltä ei vaadita erillistä tukea, vaan se voi olla mitä tahansa IPv4-, IPv6- tai vaikka puhdasta Ethernet-liikennettä. Myöskään mitattavalta verkolta ei vaadita tukea, vaan verkkosolmujen väliset linkit voivat olla mitä tahansa langallisia tai langattomia.

Qosium Proben voi asentaa lähes kaikkiin työpöytä- ja palvelinkoneisiin, keveisiin päätelaitteisiin, ja jopa moniin sulautettuihin järjestelmiin. Laajennamme yhteensopivuutta säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa.

Dokumenttiosastolla kerrotaan tarkemmin Qosium Probesta.

Mittausten hallinta

Mittauksia hallitaan Qosium Scopella. Se on Qosiumin mittausohjaimista laajin, täysiverinen analysaattori, käsin tehtäviin täsmämittauksiin. Kaikki Qosium-mittausjärjestelmän piirteet ovat käytettävissä Scopen kautta.

Qosium Scope tarjoaa laajat mahdollisuudet mittausten parametrisointiin. Tyypillisten mittausten (esimerkiksi tietyn tunnetun sovelluksen mittaus palvelimelta päätelaitteelle) luonti on siltikin helppoa ja vain harvaa parametria tarvitsee todellisuudessa muuttaa. Scope tallentaa parametrien mukana kaiken käyttöliittymäänkin liittyvän ikkunakokoja myöten, joten voit jatkaa mittauksia juuri siitä, mihin jäit.

Qosium sisältää myös rekisteröitymistoiminnon, jossa verkossa olevat Qosium Probet rekisteröityvät valitulle keskus-Probelle. Qosium Scope kertoo, mitä mittauspisteitä verkossa on tarjolla. Tämä on kätevä piirre, koska voit kytkeä listasta suoraan halutut mittauspisteet mukaan mittaukseen. Näet myös, jos verkossa on karkeita yhteysongelmia, kun joku tunnettu mittauspiste puuttuu listasta. Ehkä tärkein etu on, että mittauspisteet voidaan tunnistaa ja kytkeä muuttumattoman Qosium-tunnisteen avulla, eikä esimerkiksi päätelaitteen dynaaminen IP-osoite vaikeuta mittauksen pystytystä.

Tulosten analysointi

Mittaustuloksia analysoidaan Qosium Scopella tyypillisesti reaaliajassa mittauksen aikana, mutta niitä voi tarkastella myös jälkikäteen. Tuloksia voi visualisoida suoraan monin tavoin: mittareilla, kuvaajina, väreinä kartalla, palkkeina ja tarkkoina numeerisina arvoina. Tarkastelun voi tehdä keskiarvoina halutulla keskiarvoistusvälillä, ja mikäli jotain kiinnostavaa löytyy, voi keskiarvotuloksista porautua suoraan kiinnostavan kohdan pakettikohtaisiin laatutuloksiin. Scopella voi analysoida myös muilla mittausohjaimilla (Qosium Scope Lite ja Qosium Scopemon) suoritettujen mittausten tuloksia. Koska kaikilla Qosium-järjestelmän työkaluilla on käytössään sama tulostiedostomuoto, voi Qosium Scopella analysoida myös Qosium Storagesta ladattuja tuloksia.

Tarkasteltaessa tuloksia kuvaajina näet, miten suureet ovat kehittyneet mittauksen aikana. Mittarit taas ovat havainnollisimpia näyttämään nykytilannetta. Tulokset, kuten viive, jitteri, liikenteen määrä, pakettihäviöt ja yli 20 muuta tietoa, mitataan ja visualisoidaan aina erikseen lähetetylle ja vastaanotetulle liikenteelle. Kaikissa visualisointitavoissa voit valita helposti, mitä suureita haluat tarkasteltavaksi.

Käyrien ja mittareiden visualisointi on rakennettu muokattaviin tulosnäkymiin. Näitä voit luoda niin monta kuin haluat, nimetä ne havainnollisesti ja asetella niihin juuri tarvitsemasi mittarit tai käyrät haluamallasi tavalla.

Mikäli mittauksissa on mukana paikkatieto, Qosium Scope tarjoaa mahdollisuuden visualisoida minkä tahansa lukuisista tilastoista karttapohjalle. Tämä palvelunlaadullinen lämpökarttanäkymä on visualisoinnin helmi, joka on erinomainen työkalu etenkin ajotesteissä kentällä. Heikon ja hyvän suorituskyvyn värirajat ovat käyttäjän parametrisoitavissa. Lämpökartta voidaan siis piirtää juuri mitattavan sovelluksen näkökulmasta: esimerkiksi kuinka paljon viivettä sovellus kestää.

Kartan päälle voi kiinnittää kuvia, kuten esimerkiksi rakennusten pohjapiirroksia. Kartta on myös vuorovaikutteinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden syöttää paikkatietoa käsin mittauksen aikana pelkällä hiirenpainalluksella. Tämä on hyödyllinen piirre etenkin sisätilamittauksissa, joissa tarkan paikkatiedon saaminen automaattisesti on usein haasteellista. Lämpökartan piirtotapaa voi muokata monin eri tavoin. Myös karttatyylejä on tarjolla useita: perustyylistä eksoottiseen Kaitotek-tyyliin. Yhteensä tyylejä on tarjolla tällä hetkellä kuusi erilaista, joista varmasti löytyy mieleinen haluttuun käyttötarkoitukseen.

Palvelunlaatutulosten lisäksi Qosium Probet erottelevat mitatun kokonaisliikenteen liikennevoiksi ja Scope näyttää nämä havainnollisena listana liikennemäärineen. Tästä näkymästä näkee nopeasti, kulkeeko mittauspisteen läpi jotain kiinnostavaa tai vaikka epäilyttävää liikennettä.

Dokumenttiosastolla kerrotaan lisää Qosium Scopesta.

Tulokset talteen

Kaikkia tulostyyppejä voi tallentaa paikallisesti tiedostoihin ja tiedostoista voi myös lukea aiemmin mitattuja tuloksia analysoitavaksi. Tiedostossa tulokset ovat CSV-muodossa, josta ne on helppo viedä ulkopuolisiin työkaluihin. Tulokset voi viedä reaaliajassa talteen myös ulkopuoliseen tulosjärjestelmään, kuten Qosium Storageen, mikäli sellainen on mukana mittausasetelmassa.

Yksi Qosiumin piirteistä (valinnainen) on täyden pakettikaappauksen tekeminen mistä tahansa Qosium Probella varustetusta etäpisteestä. Kaapattu tieto tallennetaan tuttuun Pcap-muotoon, jonka voi viedä protokollatason tarkkaan syyniin esimerkiksi Wireshark-työkaluun. Tuloksia voi toimittaa myös erilliseen tulosjärjestelmään, kuten Qosium Storageen, tai asiakkaan omaan tietojärjestelmään, mikäli sellaisia on liitettynä mittauskokoonpanoon.