Qosium

Qosium on passiivinen palvelunlaadun mittaus- ja monitorointijärjestelmä. Toiminta on reaaliaikaista ja paljastaa tietoverkon todellisen suorituskyvyn oikeiden verkkopalveluiden ja sovellusten näkökulmasta. Ohjelmisto on riippumaton verkkoteknologiasta ja myös mitattavista sovelluksista.

Työkalu verkon palvelunlaadun visualisointiin

Mittausten tulokset ja visuaalinen esitystapa auttavat verkon ylläpitäjiä ymmärtämään verkon suorituskykyä ja etsimään mahdollisia pullonkauloja ja ongelmakohtia.

Reaaliaikaisia mittaustuloksia voidaan käyttää myös syötteenä aktivoimaan hälytyksiä ja erilaisia toimenpiteitä. Verkkolaitteista voidaan näin tehdä älykkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Esimerkiksi liikkuvuudenhallinnassa usein edelleen pääkriteeri toimenpiteille on signaalivoimakkuus, mikä ei peilaa kovinkaan hyvin varsinaista palvelunlaatua, jonka päätelaite verkolta saa.

Passiivinen mittaus soveltuu tuotantoympäristöön

Qosium on passiivinen mittaus- ja monitorointijärjestelmä: se mittaa huomaamattomasti verkossa jo olemassa olevien sovellus- ja palvelutietovirtojen laatua. Täten se kertoo täsmälleen sen, millaisen laadun juuri ne saavat verkolta.

Qosium soveltuu sekä asennus-/kehitysvaiheeseen että operatiiviseen vaiheeseen. Qosium on ideaalinen ratkaisu tuotantoympäristöön, sillä se tarvitsee vain pienen kaistan mittaustulosten siirtämiseen.

Aktiiviset mittaustyökalut taas ovat sopivampia kehitysvaiheeseen, koska ne luovat keinotekoista mittausliikennettä rasittaen verkkoa.

Palvelunlaadusta palvelukokemukseen

Palvelukokemus kertoo käyttäjän tyytyväisyyden verkon yli toimivaan palveluun. Palvelukokemus on lopulta tärkein mittari verkon suorituskyvyn kannalta.

PalvelukokemusQuality of Experience
Indicates the overall performance of a network application, and how user’s experience is affected by the network conditions.
ei koske vain loppuasiakkaita. Esimerkiksi laitteiden ja kulkuneuvojen etäohjaus vaatii riittävän palvelukokemuksen, jotta operaattorit voivat suoriutua etäohjauksesta tehokkaasti ja turvallisesti. Aina, kun ihmiset käyttävät verkkosovelluksia, palvelukokemus on ajankohtainen aihe. Arvioidulla palvelukokemuksella voidaan tarkastella myös automaattisten laitteiden, kuten robottien, verkkoyhteyden laatua.

Qosium sisältää käyttäjätestein varmennettuja palvelukokemuksen arviointimalleja, jotka ovat tieteellisesti todennettuja. Lisäksi yleiseen palvelukokemuksen arviointiin on mahdollista käyttää joustavaa mallia, joka on vapaasti parametrisoitavissa mille tahansa sovellukselle.

Turvaa ja mielenrauhaa Qosiumin avulla

Palvelun saatavuus- ja suorituskykyongelmat saattavat olla kuolettava isku verkkokriittiselle liiketoiminnalle. Näiden ongelmien havaitseminen ja ratkaiseminen on kuitenkin vaikeaa.

Qosium on ratkaisu verkkojen ja palveluiden ylläpitäjille, sovellus- ja palvelukehittäjille sekä laitevalmistajille. Sama ratkaisu täyttää myös eri teollisuus- ja logistiikka-alojen kriittisimmätkin vaatimukset. Qosiumin avulla voit esimerkiksi tarkistaa, että sovitut palvelutasot (SLA) täyttyvät. Teollisuusrobotit ja IoT-laitteet taas voidaan yhdistää verkkoon laadulla, joka on riittävä niiden toiminnan takaamiseksi.

Mikäli liiketoimintasi on toteuttaa verkkojen suorituskykykampanjoita, Qosium tuo mahdollisuuden selvittää verkon suorituskyvyn todellisilla sovelluksilla myös normaalin käytön aikana.

Mittaustulokset

Kaikki tulokset kerätään molempiin suuntiin, eli lähetettyä ja vastaanotettua liikennettä voi tarkkailla erikseen. Tuloksia voi tarkastella keskiarvoina tai vaikka pakettikohtaisesti. Mikäli mittauslaitteessa on saatavana paikkatieto, voidaan tulokset kiinnittää ajan lisäksi myös paikkaan, mikä mahdollistaa näyttävien palvelunlaadullisten lämpökarttojen piirtämisen.

Yleisimmin käytetyt Qosiumin tuottamat tilastot ovat palvelunlaadun tilastot, kuten pakettihäviö, viive, jitteri (viiveen vaihtelu) ja yhteyskatkotilastot. Qosium kerää myös perusliikennetilastoja, kuten kuorma, datan määrä ja pakettikoot. Mittauspisteen läpi kulkevat liikennevuot on myös mahdollista nähdä eriteltynä, sekä vuokohtainen kuorma, kesto, siirretty data, jne.

Palvelukokemustilastot antavat tarkan laatuarvion VoIP- ja videosovelluksille MOS-asteikolla (PSQA-algoritmi). Karkeaan palvelukokemukseen pääsee käsiksi myös menetelmällä, jota käyttäjät voivat helposti parametrisoida omiin tarpeisiinsa.

Keskiarvotulokset

Palvelunlaatuparametrit, kuten pakettihäviöt, viive ja jitteri, esitetään keskiarvoistettuna esim. sekunnin välein reaaliajassa. Qosiumissa on yli 60 eri keskiarvotulostyyppiä.

Pakettikohtaiset tulokset

Pakettikohtaiset tulokset kertovat palvelunlaadun jokaiselle mitatulle datapaketille erikseen.

Liikennevuot

Liikennevuot antavat intuitiivisen kuvan mihin ja millaisia yhteyksiä laitteesta otetaan.

Pakettikaappaus

Qosiumilla on mahdollista myös kaapata kokonaisia paketteja etämittauspisteestä. Kaappauksia voi tarkastella protokolla-analysaattoreilla, kuten Wiresharkilla.

Ominaisuudet

 • Passiivinen mittaus
 • Rautariippumaton ohjelmisto
 • Teollisuus 4.0 -suorituskyky
 • Mittaus päätelaitteelle saakka
 • Yhdensuuntainen viive
 • Useille alustoille
 • Reaaliaikainen
 • Hallinnan etäohjaus
 • Mittauspisteiden rekisteröinti
 • Minimaalinen ylikuorma
 • Palvelunlaatutilastot
 • Vuotilastot
 • Liikennetilastot
 • Palvelukokemuksen tilastot
 • Mittaustiedon tallennus
 • Liikenteen kaappaus
 • PROFINET-mittaus
 • Video ja VoIP QoE
 • Monipistemittaus
 • Kaksisuuntainen mittaus
 • 32 k rinnakkaista mittausta per Probe
 • Tulosten keräys etänä
 • Liikenteen suodatus
 • Paikkatieto
 • Lämpökarttavisualisointi
 • Joustavat lisensointimahdollisuudet
 • Kattavat visualisointimahdollisuudet
 • Mittaukset NATin yli
 • Rajapinnat integraatioon
 • Kattava asiakastuki
 • L2/Ethernet-mittaus
 • Kattava dokumentaatio

Qosiumin toiminta

Oletko kiinnostunut käsin tehtävistä mittauksista vai enemmänkin automaattisesta monitoroinnista? Käyttötapa määrittää, mitä Qosiumin komponentteja tarvitset käyttöösi.

Qosium on hajautettu ratkaisu, joka koostuu kolmenlaisista pääkomponenteista: mittapää, mittausohjain ja tulosjärjestelmä. Näistä mittapää ja mittausohjain ovat pakollisia Qosium-mittauksessa, kun taas tulosjärjestelmä on mukana tyypillisesti vain laajemmissa kokoonpanoissa.

Mittapää

Qosium Probe on Qosium-järjestelmän mittapää. Se on kevyt mittauspisteisiin asennettava ohjelmisto, joka suorittaa varsinaisen mittauksen.

Mittauspisteet voivat olla mitä tahansa verkkolaitteita, joihin voi asentaa ohjelmistoja, kuten esimerkiksi: käyttäjien tietokoneita, sovelluspalvelimia, reitittimiä, matkapuhelimia ja IoT-laitteita. Mittauksia voi tehdä yhdessä mittauspisteessä, mutta täydet ominaisuudet tulevat käyttöön monipistemittauksella, jolla selviää suorituskyky päästä päähän tai mille tahansa verkkopolun pätkälle.

Mittausohjaimet

Mittausohjain paikantaa Qosium Probet verkosta, parametrisoi ne, hallitsee mittausta ja käskyttää tulokset analysoitaviksi.

Mittausohjain voi olla puhdas ohjain, jolloin tulosten käsittely tapahtuu muualla, tai se voi olla itsessään analysaattori, joka hoitaa myös tulosten visualisoinnin ja analysoinnin. Kaitotek tarjoaa kolme erilaista mittausohjainta ja tämän lisäksi asiakkailleen mahdollisuuden kehittää omansa. Mittausohjaimen valinta riippuu aina käyttötarkoituksesta.

Qosium Scope on kyvykäs analysaattori, jolla luodaan, hallitaan ja parametrisoidaan Qosium-mittauksia sekä kerätään, visualisoidaan ja analysoidaan tuloksia. Qosium Scope on parhaimmillaan täsmämittauksissa. Kaikki Qosium Probejen tarjoamat kyvyt ovat käytössä Qosium Scopen kautta.

Qosium Scopemon on mittausohjain automaattiseen monitorointiin. Qosium Scopemon mahdollistaa esimerkiksi kriittisten järjestelmien jatkuvan seurannan, jolloin pystytään heti reagoimaan, mikäli tiedonsiirron laatu laskee asetetun kynnyksen alapuolelle.

Qosium Scope Lite on komentorivipohjainen mittausohjain ja soveltuu siten rajoitettuihin ympäristöihin. Tuloksia voi tarkastella reaaliajassa, mutta analysaattorikyvyt ovat luonnollisesti Qosium Scopeen verrattuna huomattavan rajoittuneita.

Erillismittausohjaimen voi toteuttaa jokainen Kaitotekin asiakas QMCPQoS Measurement Control Protocol
Kaitotek’s proprietary protocol for controlling measurements and gathering measurement results.
-ohjausrajapinnan ansiosta. Ohjain voi olla esimerkiksi jokin olemassa oleva verkonvalvontajärjestelmä tai vaikka kokonaan uusi sovellus, joka ohjaa Qosium Probeja suoraan. Ohjausrajapinnan ansiosta mittausta voidaan mukauttaa tarpeen mukaan tuloksien perusteella.

Tulosjärjestelmät

Tulosjärjestelmän tehtävä on kerätä ja tallentaa mittaustulokset. Tulosjärjestelmä voi myös tarjota mahdollisuuden tulosten tarkasteluun ja analysointiin.

Erillinen tulosjärjestelmä ei ole pakollinen osa Qosium-mittausta, mutta sellainen on kätevä, kun mittausjärjestely on laaja tai kyse on jatkuvasta monitoroinnista. Tulosjärjestelmän päälle voi olla rakennettuna myös keskitetty visualisointi- ja analysointijärjestelmä. Kehittyneet mittausohjaimet voivat myös sisältää tulosjärjestelmien piirteitä.

Qosium Storage on esimerkki Kaitotekin tarjoamasta tulosjärjestelmästä. Se sisältää tietokantapalvelimen sekä tarjoaa kattavat visualisointimahdollisuudet selainkäyttöliittymällä, raakatulosten latausmahdollisuuden ja REST-rajapinnan suoraan tuloksiin sekä koosteisiin.

Erillistulosjärjestelmän voi toteuttaa jokainen Kaitotekin asiakas QMCPQoS Measurement Control Protocol
Kaitotek’s proprietary protocol for controlling measurements and gathering measurement results.
-rajapinnan avulla. Tällaisessa toteutuksessa käytetään QMCP:n suoraviivaista tulosrajapintaa, eikä ole tarpeen toteuttaa koko ohjausrajapintaa. Yleinen käyttötapaus on asiakkaan oma tulosjärjestelmä, jossa Qosium toimii yhtenä tietolähteenä.

Erillinen Mittalaite

Kiinnostaako Qosium, mutta kohdeympäristöösi ei ole mahdollista asentaa ulkopuolisia ohjelmistoja? Ei hätää, sillä tähän on ratkaisu.

Qosium Node on erillinen mittalaite, joka sisältää Qosium-mittausohjelmistot pysyvällä lisenssillä. Se luo Qosium-mittauspisteen sinne, minne ei voi asentaa ohjelmistoja. Nodea voi käyttää sellaisenaan tai osana laajempaa Qosium-järjestelmää väliaikaisiin mittauksiin tai jatkuvaan monitorointiin.