Valittuja menestystarinoita

Tutustu Kaitotekin menestystarinoihin ja siihen miten asiakkaamme hyödyntävät Qosiumia ja muita palvelujamme.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä. He ovat luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan tekno­logia­johta­juu­teen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Innovaatioistaan ja patenteistaan tunnetussa tutkimus- ja tuotekehitystyössään Nokia hyödyntää myös Kaitotekin Qosiumia.

Fujitsu Finland

Fujitsu on digitaalisuuden edelläkävijä, jonka innovatiiviset ict-palvelut auttavat asiakkaita kehittämään uutta liiketoimintaa. Fujitsu Finland Oy:llä on noin 2 200 työntekijää palvelemassa asiakkaitaan Suomessa ja Virossa. Qosiumin avulla Fujitsu Finland pääsee tarkkailemaan palveluidensa laatua uudella tasolla parantaen asiakaskokemusta entisestään.

Kalmar, Cargotec

Nykyaikainen konttisatama ei toimi ilman laadukasta, luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa. Cargoteciin kuluva Kalmar on maailman johtava kontin­käsittely­laitteita valmistava yritys. Heidän laitteissa tiedonsiirron laatu varmistetaan jo kehitysvaiheesta alkaen käyttämällä Kaitotekin Qosiumia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. He käyttävät Qosiumia erilaisissa tutkimus- ja asiakas­projekteissa. Qosiumin tarve korostuu etenkin uusien matka­puhelin­teknolo­gioiden tutkimuksen yhteydessä. Esimerkiksi, kun 5G-verkkoja käytetään myös kriittiseen tiedonsiirtoon, nousee palvelunlaatu huippunopeutta merkittävämmäksi ominaisuudeksi.

Proxion

Proxion on suunnittelu-, asiantuntija-, koulutus- sekä ohjelmistopalveluja tarjoava yritys tähtäimenä kansainvälinen menestys älyliikenteen ja teknologian edelläkävijänä. Heidän uusin aluevaltauksensa on tietoverkkojen mittausliiketoiminta liikkuvine 5G-mittauslaboratorioineen. Qosium osana kokonaisuutta mahdollistaa kokonaisvaltaisen verkkojen mittauksen kattaen myös sovellusten ja käyttäjien kokeman palvelunlaadun.

Oulun Yliopisto

Oulun yliopiston 6G Lippulaiva -ohjelma on tulevaisuuden langattomien viestintä­teknolo­gioiden kansainvälinen tutkimusohjelma. Ohjelma tukee teollisuutta 5G-teknologian käyttöönotossa toteuttamalla laajoja testaus­projekteja hyödyntäen 5G-testiverkkoaan (5GTN). Kaitotekin Qosiumia käytetään 5G-testiverkossa sekä tutkimuksen että opetuksen työkaluna tuottamaan tarkkaa mittaustietoa koejärjestelmien ja kehitettävien algoritmien toiminnasta.

Topcon Healthcare Solutions

Topcon tekee innovatiivisia lääketieteellisiä tuotteita. Tuotteissa on paljon ohjelmistoa, ja Kaitotek toimittaakin heille ohjelmistokehityspalveluita lääketieteellisiin sovelluksiin liittyen.

Axis Communications

Axis on maailman johtava verkkokameroiden valmistaja ja heillä on lisäksi laaja valikoima muita verkkotuotteita. Qosium on saatavana lähes kaikkiin Axisin laitteisiin, joten Axisin asiakkaat saavat halutessaan ajantasaisen käsityksen verkkojensa laadusta. Qosium kertoo tarkasti, onko esimerkiksi kameran käyttämä verkkoyhteys riittävän suorituskykyinen.

Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Xamk on rakentanut 5G-verkon HaminaKotkan Mussalon satama-alueelle. Se toimii testaus- ja innovaatioalustana tutkimukselle ja teollisuudelle luomaan uusia logistiikka- ja satama-alan sovelluksia hyödyntäen viimeisintä 5G-verkkoteknologiaa. Xamk käyttää Qosiumia verkon laadun mittaukseen, ja tähtäimessä on jatkuva tilannetietoisuus logistiikkapalveluiden kannalta.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on tarjonnut teollisuudelle, tutkijoille ja opiskelijoilleen edistyneen ja jatkuvasti kehittyvän testiverkkoalustan viestintäjärjestelmien, palveluiden ja uusien innovaatioiden kehittämiseen jo yli 10 vuoden ajan. Heidän TKI-toimintaansa kuuluvat myös tietoturva ja kriittiset tiedonsiirtoratkaisut. Kaitotekin Qosium avaa tiedonsiirron suorituskykyselvityksiin, kenttäkokeisiin ja kehitystyöhön palvelunlaadullisen näkökulman.

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK on opetustyön lisäksi vahvasti mukana TKI-toiminnassa. He muun muassa suunnittelevat ja toteuttavat langattomia testijärjestelmiä, suorittavat kenttäkokeita ja koestavat erilaisia tietoliikennejärjestelmiä todellisissa käyttötilanteissa aidoissa ympäristöissä. Tarkan palvelunlaadun mittaamiseen he käyttävät Kaitotekin Qosiumia, joka on tällaisessa käytössä omimmillaan.

Arizonan yliopisto

Tutkimuslaboratorio (osastolla School of Computing, Informatics, and Decision Systems Engineering) Arizonan osavaltion yliopistossa (Arizona State University (ASU), Phoenix, US) käyttää Qosiumia tietoliikenteen ja tietoverkkojen tutkimustyössä.

Lammin Ikkuna

Viime vuosina rakennusten lämmön­eristys­kykyä on parannettu huimasti, mutta samalla rakenteiden kyky läpäistä radioaaltoja on heikentynyt. Matka­puhelin­verkon heikko toiminta sisätiloissa onkin yhä suurempi ongelma. Ratkaisuksi tähän Lammin Ikkuna Oy on kehittänyt innovatiivisen Signal Window -tuotteen. Kuinka suuri parannus tällä tuotteella on käyttäjän verkkoyhteyden palvelunlaatuun? Tätä Lammin Ikkuna Oy tutkii Kaitotekin asiantuntemuksen ja Qosiumin avulla.

Dynimlabs

Dynimlabs suunnittelee ja valmistaa HDR-videomoduuleja sekä älykäitä ohjelmistoja videoanalyysiin ja hahmontunnistukseen. Kaitotek toimittaa Dynimlabsille suunnittelu- ja kehityspalveluita avustaakseen osaltaan heitä saavuttamaan korkeat tavoitteensa.

EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto (EARK) on tukenut Kaitotekin Qosium-tuotekehitystä suunnaten työkalua kansainvälisille markkinoille ja uusille asiakasryhmille.

European Space Agency

Qosiumin esiversio on käytössä Euroopan avaruusjärjestön kahdessa prototyypissä. UNISONO-projektin prototyypissä se tuottaa tarkkaa palvelunlaatutietoa satelliitti­tietoliikenne­yhteydestä etenkin maa-aseman vaihdon aikana. Tämä on tarpeen, koska yhteyttä käytetään robottien etäohjaukseen. QuoTe-projektin prototyypissä mittausjärjestelmä on integroitu osaksi terveydenhuollon etävideojärjestelmää, jossa reaaliaikainen tieto palvelukokemuksesta on kriittistä.

Qosium soveltuu moneen

”Lopulta vain yhteyden palvelunlaadulla on merkitystä”

Yhteiskunnan digitalisoituessa tietoverkot ja tiedonsiirto tunkevat kaikkialle. Yhä enemmän on myös kriittistä tiedonsiirtoa, jolloin verkkoyhteyden suorituskyvyn ja laadun seuranta nousee avainasemaan. Qosium tuo tähän ratkaisun sovellusalasta riippumatta.

Logistiikka ja merenkulku

Logistiikkakeskusten, kuten satamien ja suurten varastojen, automatisointi tukeutuu langattomaan tiedonsiirtoon, mikä tuo joustavuuden lisäksi myös haasteita. Qosiumin lämpökarttanäkymät paljastavat alueet, joissa on toistuvia tai satunnaisiakin verkko-ongelmia.

Etäohjaus ja autonomia

Etäohjattavissa raskaan teollisuuden laitteissa korkealaatuinen verkkoyhteys on välttämättömyys. Autonomisissa laitteissa taas jatkuva verkkoyhteys on turvallisuustekijä. Vain passiivisella jatkuvalla seurannalla voidaan varmistaa yhteyksien riittävä laatu.

Rakennustekniikka

Rakennusmateriaalien eristyskyvyn parantumisen myötä radiosignaalien läpäisykyky on heikentynyt. Valmistajat kehittelevätkin erilaisia keinoja parantaa matkapuhelinverkkojen toimintaa sisätiloissa. Qosiumin avulla on mahdollista selvittää, miten nämä parannuskeinot vaikuttavat matkapuhelimien käyttäjien kokemaan laatuun.

Terveydenhuolto

Sairaalaympäristössä kriittiset sovellukset ovat konkreettisimmillaan, jolloin Qosiumilla on paikkansa. Qosium mittaa tarkasti olemassa olevien sovellusten toimintaa verkon yli, eikä verkkoa kuormiteta aktiivisella mittauksella.

Valmistava teollisuus

Tehtaissa käytetään Teollisuus 4.0 -teknologioiden myötä yhä enemmän langattomia verkkoja. Qosiumin avulla voi selvittää verkkojen toimintaa normaalikäytön aikana. Lisäksi se on apuväline tuotekehitykseen: kuinka verkko-ongelmat vaikuttavat teollisuuslaiteiden toimintaan.

Autoteollisuus

Autot myös verkottuvat ja palvelunlaadunmittaukselle on jo tarve autoteollisuuden tuotekehitysvaiheessa. Qosium on tässä kehityksessä mukana.

Verkko-operaattorit

Kuluttajayhteyksien palvelunlaadun seurantaan operaattoreilla usein on jo vaatimuksiin nähden riittävät työkalut. Tilanne muuttuu, kun verkkoa käytetään kriittisten sovellusten tiedonsiirtoon. Qosium ei rasita mitattavaa yhteyttä ja tuo uuden näkökulman palvelunlaatuun.

Ilmailu ja avaruus

Ilmailu- ja avaruustekniikan tiedonsiirron ja työkalujen vaatimukset ovat usein tiukimmat mahdolliset. Qosium on alkujaan tutkimustyökalu, joten tarkkuus ja luotettavuus ovat luontaisia ominaisuuksia.

IT-palvelut

Kun hallinnoidaan kokonaisten yritysten IT-ekosysteemiä, ovat laadukkaat verkkoyhteydet avainasemassa. Joskus verkko-ongelmat ilmenevät vain tietyssä tilanteessa tietyillä sovelluksilla, jolloin Qosiumin passiivinen mittaus nopeuttaa vianetsintää huomattavasti.

Tutkimus ja opetus

Qosiumin historia alkoi tutkimuksesta ja tämä puoli on jatkunut vahvana. Qosium on oiva työkalu myös verkkojen suorituskyvyn havainnollistamiseen opiskelijoille. Edullisia tutkimuslisenssejä on saatavana tähän käyttöön.

Kriittiset julkiset palvelut

Kriittiset julkiset palvelut, kuten hätäkeskustoiminta, vievät tiedonsiirron luotettavuusvaatimukset uudelle tasolle. Qosium on omimmillaan juuri tällaisten kriittisten reaaliaikaisten verkkopalveluiden laadun mittaamisessa.

Radio- ja verkkolaitteet

Qosiumin käytön edut radio- ja verkkolaitteiden tuotekehitysvaiheessa ovat kiistattomat. Lisäksi Qosium Proben voi integroida suoraan sulautettuihin laitteisiin, jolloin palvelunlaadunmittausvalmius on olemassa silloin, kun sitä tarvitaan.